eng_flag
ger_flag
A A A

Usługi informatyczno - badawcze„Cyfrowy kierunek na kompetencje”RPDS.10.03.00-02-0273/16 projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie.
Dofinansowanie projektu z UE: 273 206,25 zł.
Projekt realizowany przez Code Team Artur Bartosz Jordan w partnerstwie z BRC CONSULTING Renata Różycka.

CEL PROJEKTU: Zwiększenie kompetencji w zakresie TIK, zgodnych z ramą DIGCOMP, przyczyniających się do pełnej integracji społecznej i konkurencyjności na rynku pracy, przez min.135 osób (81 Kobiet i 54 Mężczyzn) powyżej 25 roku życia, o niskich kwalifikacjach zamieszkałych na terenach powiatów: jeleniogórski ziemski, złotoryjski, legnicki ziemski, wałbrzyski ziemski, w tym również osób w wieku 50+, osób z obszarów wiejskich oraz osób niepełnosprawnych, w okresie do 31.01.2018.

GRUPA DOCELOWA – 180 osób o niskich kwalifikacjach – do ISCED 3 (108 Kobiet i 72 Mężczyzn) powyżej 25 roku życia, zamieszkałych, uczących się lub pracujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) powiaty: jeleniogórski ziemski, złotoryjski, legnicki ziemski, wałbrzyski ziemski, zgłaszające się do projektu z własnej inicjatywy, w tym: 110 osób w wieku 50+,
minimum 65% (117 osób) z terenów wiejskich Dolnego Śląska,
osoby z niepełnosprawnością.

WSPARCIE OFEROWANE UCZESTNIKOM PROJEKTU:
1. Szkolenia DIGCOMP poziom A:
Program szkolenia zgodny ze Standardem wymagań dla 21 kompetencji cyfrowych zgodnych z ramą DIGCOMP na poziomie A:
Obszar 1. Informacja 8h
Obszar 2. Komunikacja 16h
Obszar 3. Tworzenie treści 30h
Obszar 4. Bezpieczeństwo 16h
Obszar 5. Rozwiązywanie problemów 10h
Łącznie 80 h szkolenia.

2. Egzaminy kompetencyjne:
Uczestnicy Projektu przystąpią do programu formalnej oceny i certyfikacji osiągniętych kompetencji.

Egzaminy prowadzą do certyfikacji kompatybilnej z ramą DIGCOMP, w wyniku której Uczestnik Projektu otrzyma certyfikat potwierdzający uzyskanie kompetencji:
Certyfikat poziom A – Uczestnik Projektu zna teoretycznie bazowe pojęcia z każdego modułu i potrafi się posługiwać ogólnymi dostępnymi narzędziami w podstawowym zakresie funkcjonalnym.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
Nabór Uczestników Projektu otwarty, powszechny i zgodny z polityką równych szans, zwalczający przejawy dyskryminacji, w terminie: od stycznia 2017 r. do grudnia 2017 r.

BIURO PROJEKTU: ul. Wałbrzyska 24c, 52-314 Wrocław,
tel. 570 177 987
mail: projekty@brcon.pl


Regulamin, dokumenty rekrutacyjne oraz harmonogramy realizowanych szkoleń do pobrania pod adresem:
http://www.brcon.pl/cyfrowy-kierunek-na-kompetencje/
Jesteśmy tu dla Was.Wspieranie rozwoju przedsięwzięć programistycznych oraz badawczych jest naszą pasją :)

Zrealizujemy każdy projekt bazodanowy, webowy lub stacjonarny w technologii C#, PHP lub Java. Podejmiemy się chętnie realizacji badań biotechnologicznych, biologii molekularnej czy mikrobiologii.

Szczególnie dobrze czujemy się z nowatorskimi technologiami i pomysłami.

Lubimy to co robimy i chcemy zawsze realizować nowe pomysły, jak również tworzyć użyteczne produkty, które będą przynosiły Wam korzyści.

Swoją pasję realizujemy także wspierając innych, którzy mają ciekawe pomysły oraz tym, którym możemy pomóc z uzyskanych przez nas środków. Stąd nasza współpraca ze Stowarzyszeniem ArtWszywka i wsparcie dla projektu "Wrocławianie rozebrani do ostatniej nitki ... DNA" pomagającemu dzieciom z chorobami rzadkimi oraz nowotworami.

Wspieramy także młodych przedsiębiorców radą oraz organizacyjnie biorąc udział w prowadzeniu Klubu Startera a także po przez udział w Dolnośląskiej Radzie Przedsiębiorczości i Nauki.

W kilku słowach to jesteśmy my, CODE TEAM :)

Zapraszamy do współpracy !!


O firmie | Oferta | Dotychczasowe osiągnięcia | Współpraca | Kontakt