eng_flag
ger_flag
A A A

Usługi informatyczno - badawcze





Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Działanie 1.3 „Rozwój przedsiębiorczości”

Poddziałanie: 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF

TYTUŁ PROJEKTU

"Rozwój działalności "CODE TEAM" Jordan Artur Bartosz poprzez uzyskanie grantu na usługi doradcze celem zwiększenia poziomu sprzedaży oraz pozyskania szerszego grona odbiorców”

OPIS PROJEKTU

Projekt polega na rozwoju działalności przedsiębiorstwa "CODE TEAM" Jordan Artur Bartosz poprzez skorzystanie z usług doradczych w zakresie: prowadzenia działań promocyjno-marketingowych w Internecie, najnowszych możliwości technologicznych środowisk programistycznych Microsoft .NET C#, opracowania strategii sprzedaży, jak również doradztwa w zakresie możliwości pozyskiwania dotacji dla przedsiębiorców.


EFEKTY PROJEKTU


Efektem realizacji projektu będzie wzrost działań promocyjno-marketingowych, wdrożenie nowej strategii sprzedaży, poznanie najnowszych możliwości technologicznych środowisk programistycznych Microsoft .NET C# oraz poznanie możliwości dofinansowania celem realizacji kolejnych inwestycji rozwojowych, które przełożą się na pozyskanie szerszego grona odbiorców oraz zwiększenie zysków w najbliższych latach. Realizacja projektu pozwoli na rozwinięcie sprzedaży z oferowanymi i ewentualnie nowymi usługami – innowacyjnymi i dedykowanymi rozwiązaniami IT dla wsparcia biznesu.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 62 730,00 PLN

DOFINANSOWANIE: 43 350,00 PLN

termin realizacji projektu: 01.08.2018 – 31.01.2019


zapytanie ofertowe:

zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem:

załącznik 1
załącznik 2


wyniki zapytania ofertowego:

wynik zapytania



„Cyfrowy kierunek na kompetencje”



RPDS.10.03.00-02-0273/16 projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie.
Dofinansowanie projektu z UE: 273 206,25 zł.
Projekt realizowany przez Code Team Artur Bartosz Jordan w partnerstwie z BRC CONSULTING Renata Różycka.

CEL PROJEKTU: Zwiększenie kompetencji w zakresie TIK, zgodnych z ramą DIGCOMP, przyczyniających się do pełnej integracji społecznej i konkurencyjności na rynku pracy, przez min.135 osób (81 Kobiet i 54 Mężczyzn) powyżej 25 roku życia, o niskich kwalifikacjach zamieszkałych na terenach powiatów: jeleniogórski ziemski, złotoryjski, legnicki ziemski, wałbrzyski ziemski, w tym również osób w wieku 50+, osób z obszarów wiejskich oraz osób niepełnosprawnych, w okresie do 31.01.2018.

GRUPA DOCELOWA – 180 osób o niskich kwalifikacjach – do ISCED 3 (108 Kobiet i 72 Mężczyzn) powyżej 25 roku życia, zamieszkałych, uczących się lub pracujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) powiaty: jeleniogórski ziemski, złotoryjski, legnicki ziemski, wałbrzyski ziemski, zgłaszające się do projektu z własnej inicjatywy, w tym: 110 osób w wieku 50+,
minimum 65% (117 osób) z terenów wiejskich Dolnego Śląska,
osoby z niepełnosprawnością.

WSPARCIE OFEROWANE UCZESTNIKOM PROJEKTU:
1. Szkolenia DIGCOMP poziom A:
Program szkolenia zgodny ze Standardem wymagań dla 21 kompetencji cyfrowych zgodnych z ramą DIGCOMP na poziomie A:
Obszar 1. Informacja 8h
Obszar 2. Komunikacja 16h
Obszar 3. Tworzenie treści 30h
Obszar 4. Bezpieczeństwo 16h
Obszar 5. Rozwiązywanie problemów 10h
Łącznie 80 h szkolenia.

2. Egzaminy kompetencyjne:
Uczestnicy Projektu przystąpią do programu formalnej oceny i certyfikacji osiągniętych kompetencji.

Egzaminy prowadzą do certyfikacji kompatybilnej z ramą DIGCOMP, w wyniku której Uczestnik Projektu otrzyma certyfikat potwierdzający uzyskanie kompetencji:
Certyfikat poziom A – Uczestnik Projektu zna teoretycznie bazowe pojęcia z każdego modułu i potrafi się posługiwać ogólnymi dostępnymi narzędziami w podstawowym zakresie funkcjonalnym.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
Nabór Uczestników Projektu otwarty, powszechny i zgodny z polityką równych szans, zwalczający przejawy dyskryminacji, w terminie: od stycznia 2017 r. do grudnia 2017 r.

BIURO PROJEKTU: ul. Wałbrzyska 24c, 52-314 Wrocław,
tel. 570 177 987
mail: projekty@brcon.pl


Regulamin, dokumenty rekrutacyjne oraz harmonogramy realizowanych szkoleń do pobrania pod adresem:
http://www.brcon.pl/cyfrowy-kierunek-na-kompetencje/




Jesteśmy tu dla Was.



Wspieranie rozwoju przedsięwzięć programistycznych oraz badawczych jest naszą pasją :)

Zrealizujemy każdy projekt bazodanowy, webowy lub stacjonarny w technologii C#, PHP lub Java. Podejmiemy się chętnie realizacji badań biotechnologicznych, biologii molekularnej czy mikrobiologii.

Szczególnie dobrze czujemy się z nowatorskimi technologiami i pomysłami.

Lubimy to co robimy i chcemy zawsze realizować nowe pomysły, jak również tworzyć użyteczne produkty, które będą przynosiły Wam korzyści.

Swoją pasję realizujemy także wspierając innych, którzy mają ciekawe pomysły oraz tym, którym możemy pomóc z uzyskanych przez nas środków. Stąd nasza współpraca ze Stowarzyszeniem ArtWszywka i wsparcie dla projektu "Wrocławianie rozebrani do ostatniej nitki ... DNA" pomagającemu dzieciom z chorobami rzadkimi oraz nowotworami.

Wspieramy także młodych przedsiębiorców radą oraz organizacyjnie biorąc udział w prowadzeniu Klubu Startera a także po przez udział w Dolnośląskiej Radzie Przedsiębiorczości i Nauki.

W kilku słowach to jesteśmy my, CODE TEAM :)

Zapraszamy do współpracy !!


O firmie | Oferta | Dotychczasowe osiągnięcia | Współpraca | Kontakt